Hem Höst Vardagen i Sävar lotsplats 1881-1882

Vardagen i Sävar lotsplats 1881-1882

490
0
DELA
Foto: MATS RAGNARSSON

HISTORIK. Vår Lassi Fordell har skickat in material från tiden tillbaka.
– Bifogar några rader om lotsarbete i Sävarfjärden, säger Lassi Fordell till ledbag,se.

Sävar lotsplats
Några anteckningar om lotsars arbete och villkor inom Luleå Lotsfördelning 1881 och 1882 med särskild focus på Sävar Lotsplats

1881
mars 11 ”…extralotsen Holmdahl är bosatt i Säfvar by, och Säfvar socken…fyrbiträdetHolmdahl bor i Umeå stad på fyrskeppet (oläsligt)”

mars 22 Till lots vid Sävar Lotsplats utses Kronolots Holmdahl.
Influtna lotspenningar att fördelas mellan lotsarna (ex):
Bredskär 1190.86
Säfvar 435.65   (utan arvode) Totalt 15 lotsningar rapporterade. 1 utförd bogsering.
Ratan 536.58
Tillkommer lön, oftast 60 eller 120 Kr
Ersättning till Säfvar Lotsplats: Utsättning av 39 slätprickar à 2.50                                40  ruskprickar à 3.-
Utsättning av konprick på Experimentsgrundet  15.-
Normalstat för lotspersonal av Kongliga Lotsstyrelsen fastställd att gälla fr o m  1.4.1881:
Förmansarvoden:  25  50  100  200  500
Uppmuntringsp. :  60  120  180  240  300 360
Totalt inom Luleå Fördelning : 30 lotsar

Mars 22
”Herrar Eriksson och Lindgren med sitt virke upplagt i Täfteå och vill nu lägga lastageplats där. En barlastkaj vid Hällskärsviken. Hela Täfteåfjärden är mycket litet upplodat. Det är visst ingen av lotsarna som vill angöra Täfteåfjärden med någodt fartyg förrän de undersökt farleden.”

April 20
”Uppmanat handelsman (Lindgren) insända ansökan om lastageplats. Lindgren har upplodat en karta.

Maj 2
Brev till Luleå lotsfördelning från Holmögadd: ”Högädle Hehr Lotsfördelningschefen.
Fyren tändes 7:e maj i avseende på Södra Kvarkens isfrihet. Västra Kvarken 2.5 fots slät is. Östra Kvarken 6.5-10 fots bruten fast is. I södra Kvarken kan ej is upptäckas från fyrtornet.”

Maj 5
Rapport från Stora Fjäderägg: ”…Något anmärkningsvärt har under vintern ej passerat å fyrplatsen…
Någon hafsvak är ännu icke synlig”

Maj 11
Skeppsviks Lotsplats till Luleå Lotsfördelningschef :  ”…utom Säfvars werksägare finnes flere andra Personer som under föregående år och likwäl kommaatt under instundande sommar utskeppa träwaror ifrån härwarande Lastageplats Skeppsvik, men för mig att uppgifwa huru många fartyg för dessa, som årligen pläga lossa och lasta derstädes är swårt uppgifwa dett enaårets skeppning är ej likt dett andra denna sommar Blir dett minst 4 olika Personer förutom Säfwars werksägare Som här ifrån komma att utskeppa trädwirke antagligt är. Sjöfarten kommer att ökas då dett är Nya aktiebolag Som anlagt 2ne Nya Sågverk uppefter wattendraget och Skeppsvik är den enda hamnen i Säfvar Socken.

Lotsuppassnings stugan vid Skeppsvik uppfördes sistlidet år är wel inredd med 2ne rum äfven finnes nödiga uthus En mindre Lotsbåt finnes men gammal och nära i obrukbart skick.

Tecknar

Med djupaste Högaktning  J. E. Holmdahl

Maj 14
Arne Jonsson, Bredskär, till Lotskaptenen A W Berggren, Luleå:
I anledning av senaste skrivelsen får jag härmed vördsammast till svar meddela att utskeppningen Skeppsviks lastageplats kommer troligen för närvarande att fortsätta som förut, hvilket är nog svårt att bestämma, för det ena året är det större och det andra mindre, dock efter träpriserna på utlandet, och att utskeppningen bedrives även av andra förutom Säfavarverksägare, dock i mindre skala, och även att ångbåttarna en och annan gång besöker platsen, samt att utskeppningen i Täfteåfjärden för innevarande år kommer att blifva cirka 5 af 6 fartyg, enligt deras egna uppgifter, och hvad det vidkommer att Säfvarlotsen kan bestrida äfven utlotsningen  vid Täfteåfjärden torde medföra hinder för fartyg, därföre att Säfvar lotsen är ensam, och det kan inträffa att fartyg blir klaraa på båda ställen samtidigt hvarföre det ena kunde få vänta allt för länge…”

Maj 18
Rapport från Bredskärs Lotsplats: ”…påbörjades tjänstgöringen på lotsplatsen. Öppet vatten från sjön till insidan av Bredskär . …Från Bredskär till Holmsund ligger även fast is…likaledes från Holmsund till Umeå”

Juni 2
Efter förfrågan från Sävar Bruks ägare om Lotsverket är villig att överta lotsbostad, båt och farleder klargör Lotsverket sig ej villig att ansvara för annat än prickar, stänger och kummel.

Juni 6
”…Skeppet Orion under Kapten Hansen ankom till Skeppsvik.

Juni 7
Betalar lösen kr 8.10 för utnämningen som ordinarie Kronolots och lotsförman vid Sävar Lotsplats.

Juni 14
Rapport från Stora Fjäderäggs fyrstation:”…Fyren oafbrutit varit släckt till den 1 juni.
…Genom sednare dagarnas N:O storm har nu hafvet blivit alldeles isrent. Någon seglare har ännu icke passerat fyrplatsen.

Ingenting att anmärka.”

Juni 17
Från bruksägaren Olov Forsell: ”Högädle Herr Kapten J E Holmdahl. Förnyad förfrågan om hyra för Kronolotsens bostad vid Skeppsvik motsvarande räntan på kostnaden för den. Jag skulle tom våga föreslå att själfva Lotsplatsen flyttas ut till Bjuren hvarest inseglingsmärkena är anbragta. Bäst vore att Kapten vid inspektion på platsen kunde diskutera frågan. Kronolotsens båt är så liten och dålig att han ej vågar gå ut. Har man en lots bör han ock förses med båt med vilken han kan gå ut.”  Undertecknat Olof Forsell

Juni 25
Framkommit att Holmdahl får ”kostpengar” och att han upptagit lån hösten 1880

Juli 12
Bjurens märkesstänger iståndsattes 1880 men är i behov av färg. Tavastörens östra tunna är nedfallen, men såväl stång som stylter behöver repareras pga röta.

Juli 12
”…inga svårigheter el olägenheter med bogsering. Inga kustfartyg ännu besökt Skeppsvik, varför lotslotten blir mindre i år”

Juli 16
Anmanas Lotsverket att svara för utsättning och underhåll av sjömärkena.

Juli 26
Till Kapten Berggren Luleå: då inget svar inkommit anser Forsell att saken är avklarad.

Juli 26
Rapport från Skeppsviks Lotsplats”:” I enlighet med Lotsfördelningschefs-expeditionens ordres /meddelas att/ målning å ruskprickarna i Säfvar Skärgård, hvilkas antal är 40, nu försetts med röd oljefärg i mönja för 65 nöre / prick.”

Juli 26
Tunnan på östra ,Tavastören kan ej bytas pga rötan. ”Kom själv och se!”

Juli 28
”Härmed får jag översända räkning på kostnaderna för de flytande sjömärkenas utsättande uti farleden mellan Skeppsvik och havet hvilka medel jag till härvarande Lotsförman förskjutit. Högaktningsfullt A E Tunell. Inspektor”

Aug 10
Reparation av stångmärkena på Tavastören beviljade för 1882.

Sept Föreslår Lotsverket anläggning av ledfyr på Bergudden (Holmön) ”för underlättande av Västra Kvarkens genomsegling)

Sept 28
Erhållit andra kvartalets förmansarvode. Ingen lön. Medel för prickar med 3.47 kr per prick men dyrt då ”det vanliga är 2.50/prick. Båten undanröjd varför han kommer själv att låta bygga en försvarlig sådan. Hittills 13 fartyg. 10 för verket. Inga fler att vänta varför lönen blir 385.-, ”…går ej att leva på…”. Inga reparationer på Tavasten eller Bjuren då Kapten ej visiterat. ”Skall jag ta upp prickarna på verkets bekostnad och sätta ut till våren? Kan jag sända breven till Lotsfördelningschefen som tjenste- eller fribrev?”

Sept 20
Beviljade: 300.- till reparation och målning av Tavastören märken och 60.- till Bjurens stänger.

Okt 21
Klander inkommit om rapporterr, dagböcker mm ”…sådana upplysningar hafva redan inkommit från alla öfriga lotsplatser”

Okt 27
Meddelas Sävar verksägare att då räkningen på prickarna var för hög, har förfrågan gått till Lotsverket vilket svarar att man ej under innevarande år betalar för utprickningen.

Okt 29
I brev till J E Holmdahl meddelas att inga löneändringar medges. Sävar verksägare får betala för de kostnader Holmdahl haft. 2.50 kr + viss ökn / prick för 1882 förutskickas. Ingen ersättning för hemtagning av prickarna. Ersättning för porton utgår, men ”postbok” skall föras. ”…görs Ni uppmärksam på det opassande i att under hvad form som hälst framställa påminnelse till förman”.

Lotspenning 1880 500.-, 1881 255.-, Bogsering 1881  86.60

Nov 2
Meddelar att farleden är isbelagd och sjöfarten sdefinitivt slut. Förteckning över handlingar o författningar som förvaras på stationen : 4 böcker, 16 blad Svensk Författningssamling, lotstaxa, cirkulär ”underrättelser för sjöfarten angående fyrar”, Kungörelser angående febrar och kolera på vissa ställen i Westindien och Sydamerika.

1882
Tvist om ersättning för utprickning. Grunderna för lotspersonalens avlöning pågående. Verksägarna i Sävar genom A E Tunell har betalt prickarna och utsättningarna till Holmdahl, varför inga medel må utgå till vård och tillsyn om ej uppenbar skada har skett. Kronolotsen skall vara försedd med lotsbåt och äger rätt till ersättning om båtarna skadas i tjänsten.

Feb 22
Kungliga lotsstyrelsen anmärker på att ”det ej funnits några visitationsjournaler och anmodar att detta bliver rättat”.

Mars 25
2.25 i prickmedel tilldelas och uppmanas att  enligt fyringenjörens föreskrifter verkställa arbetet. Samma uppmaning och medeltilldelning sändes till Bredskär.

April 8
Tilldelas blankettryck: Lotsdagbok, lotssedlar, lotskvitton, anmälningssedlar, dagboksrapporter, turlistor, uppgifter om isförhållanden, visitationsjournaler.

Otalt fanns 51 olika blanketter

Maj 3
Erhöll ett ställ nya uniformsknappar och distinktionstecken.

Maj 9
Tilldelades 100.- kronor som kompensation för minskad ”lotspenninge förtjenst”.

Juni 7
Anmälningslista endast för bogsering utan lots, men lotsen Högdahl för ju själv bogserbåt.

Juni 12
Avlöningar: lotsförman 36.25 för 2:a kvartalet

// Lassi Fordell

Källa: Sjöfartsverkets brevsamling, Landsarkivet i Härnösand

SKRIV ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here